Política de privacitat | Vilarnau

Política de privacitat

GONZÁLEZ BYASS, S.A. en endavant l'"EMPRESA" és l'entitat titular de la pàgina web www.vilarnau.es (d'ara endavant el "lloc web"), amb domicili social a c/ Manuel M González, 12; 11403 Jerez de la Frontera (Cadis), inscrita al Registre Mercantil de la Província de Cadis, Volum 219, Foli 503, Full 29, Llibre de Societats Secció 3ª i amb CIF A11605276.

L'empresa li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari a la "Pàgina Web" i, en compliment d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació, l'nforma que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a l'EMPRESA seran tractades per aquest acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de l'EMPRESA, el qual ha estat degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: Assegurar la correcta gestió dels serveis o productes sol·licitats (i) gestió, estudi, i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, en relació a l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat els mitjans de seguretat per evitar les pèrdues, l'accés no autoritzar o la manipulació d'aquests, d'acord amb allò que estableix al Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre.

d) L'EMPRESA es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés. L'empresa no emprarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diversa a les referides a l'apartat b) del present document o, en el seu cas, per aconseguir una utilitat pròpia.

e) L'Usuari certifica ser major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb allò establerts a la present Política de Privacitat.

f) L'Usuari pot, en tot moment, exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, així com el de revocació del consentiment per qualsevol de les finalitats abans senyalades, enviant a l'EMPRESA carta degudament firmada a la nostra direcció postal, indicada a la part superior, on consten clarament les dades de contacte, a la qual s'haurà d'acompanyar el seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat

g) L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això premi el botó "ENVIAR" que es troba després del formulari de recollida de dades.